Privacystatement Terberg Leasing

Als u als klant en/of als zakelijk berijder van een leaseauto gebruikmaakt van de diensten van Terberg Leasing, en als u onze website www.terbergleasing.nl bezoekt of gebruikmaakt van onze berijdersapp, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van u. In dit privacystatement leest u hoe Terberg Leasing met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten in dat kader zijn.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Terberg Leasing B.V., Eendrachtlaan 280, (3526 LB) Utrecht, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via

Post: Terberg Leasing B.V., Postbus 3046, (3502 GA) Utrecht
Telefoon: 030- 2884774
E-mail: info@terbergleasing.nl

Terberg Leasing maakt deel uit van de Terberg Group.

Klanten van Terberg Leasing zijn, voor zover ze toegang tot uw persoonsgegevens hebben, daarvoor zelf verwerkingsverantwoordelijk.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden, afhankelijk van de diensten van Terberg Leasing waarvan u gebruik maakt, voor de volgende doeleinden verwerkt:

Als u onze website bezoekt of van onze app gebruikt maakt:

 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website en app te verbeteren
 • om contact met ons op te kunnen nemen via onze website en app
 • om downloads van content van de website mogelijk te maken
 • om u te informeren over andere diensten van Terberg Leasing
 • om op verzoeken om een offerte te kunnen reageren
 • om inloggen in uw XTL-account mogelijk te maken
 • om uw vraag via ons contactformulier te kunnen beantwoorden
 • om uw gegevens op te kunnen nemen in een prospectdatabase
 • om het online indienen en afhandelen van declaraties mogelijk te maken
 • om delen via sociale media mogelijk te maken
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen
 • voor het mogelijk maken en afwikkelen van online sollicitaties

Als u een zakelijke klant van Terberg Leasing bent:

 • om u offertes te kunnen doen
 • om contracten met u te kunnen sluiten, uitvoeren, beheren en administreren
 • voor het ontwikkelen van nieuwe producten op basis van uw wensen
 • om (gebruiks)trends te bepalen
 • om u te informeren over andere diensten van Terberg Leasing
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen
 • om onze rechten en eigendommen te beschermen
 • voor wagenparkrapportage
 • voor het afwikkelen van ongevallen en schades
 • voor het afwikkelen van verkeers- en parkeerboetes
 • voor het gebruik van brandstofpassen
 • het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier
 • om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven
 • om juridische procedures te kunnen voeren
 • voor klanttevredenheidsonderzoek, en het geven van feedback daarop
 • oor het verzenden van voor u relevantie informatie over mobiliteit, leasing en onze producten en bedrijfsvoering
 • om profielen samen te stellen en gedrag op geaggregeerd niveau te analyseren met als doel onze marktbewerking en leaseoplossingen te optimaliseren
 • om een inschatting te maken van uw wensen en voorkeuren aan de hand van een profiel dat we aan uw gegevens koppelen
 • om mobiliteitsbudgetten te kunnen beheren
 • om u te wijzen op evenementen en speciale aanbiedingen van Terberg Leasing
 • voor toegangscontrole bij een bezoek aan ons

Als u berijder bent van een leaseauto van Terberg Leasing:

 • om contracten met uw werkgever te kunnen uitvoeren en beheren
 • om onze rechten en eigendommen te beschermen
 • voor beheer en administratie
 • voor wagenparkrapportage
 • om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven
 • om juridische procedures te kunnen voeren
 • voor klanttevredenheidsonderzoek, en het geven van feedback daarop
 • u te informeren over andere diensten van Terberg Leasing
 • om profielen samen te stellen en gedrag op geaggregeerd niveau te analyseren met als doel onze marktbewerking en leaseoplossingen te optimaliseren
 • om een inschatting te maken van uw wensen en voorkeuren aan de hand van een profiel dat we aan uw gegevens koppelen
 • om inloggen in uw XTL-account mogelijk te maken
 • om het online indienen en afhandelen van declaraties mogelijk te maken
 • voor het ontwikkelen van nieuwe producten op basis van uw wensen
 • om (gebruiks)trends te bepalen
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen
 • voor het afwikkelen van ongevallen en schades
 • voor het afwikkelen van verkeers- en parkeerboetes
 • voor het gebruik van brandstofpassen
 • om pechhulp te kunnen verlenen
 • voor het geven van rijvaardigheidstrainingen
 • om onderhoud aan de leaseauto te kunnen plannen
 • voor het afstemmen van (manieren van) communicatie op uw persoonlijke voorkeuren
 • voor het reserveren van een vakantieauto
 • voor het inzien van bekeuringen
 • voor het aanvragen van diverse formulieren voor o.a. een schadebeeldverklaring, Groene Kaart of berijdersverklaring
 • voor het aanvragen van een overnameprijs van uw leaseauto
 • voor het aanmaken van een account om ex-leaseauto’s te bekijken
 • het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier
 • om u te wijzen op evenementen en speciale aanbiedingen van Terberg Leasing
 • voor toegangscontrole bij een bezoek aan ons

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om op geautomatiseerde wijze besluiten te nemen waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat houdt in dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, terwijl uw privacybelangen daarbij niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar uw privacybelangen niet zwaarder wegen dan die van de betreffende derde.

Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens uw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we uw toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als u die toestemming intrekt.

Mocht u met ons een leaseovereenkomst sluiten, dan verwerken we uw persoonsgegevens voor de uitvoering van die overeenkomst. Als uw werkgever een leaseovereenkomst met ons heeft gesloten dan verwerken wij uw persoonsgegevens als berijder op grond van ons gerechtvaardigd belang (het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever).

Tenslotte verwerken wij uw persoonsgegevens omdat we daartoe een wettelijke verplichting hebben, bijvoorbeeld op grond van belasting- of verkeerswetgeving.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u ze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij uw bezoek aan onze website, bij het gebruik van onze app, bij het aangaan van een overeenkomst met ons en bij de uitvoering van die overeenkomst. Wij kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen van uw werkgever, als die een overeenkomst met ons aangaat.

Als u gebruikmaakt van een leaseauto verkrijgen wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld over het gebruik van de auto, de melding van ongevallen en schade, en de planning van reparaties.

In sommige gevallen verkrijgen wij persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld in het kader van controles bij het afsluiten van een overeenkomst, van overheidsdiensten zoals de politie of de gemeente (bijvoorbeeld over bekeuringen en parkeerboetes), en van onze partners (bijvoorbeeld dealers, reparatiebedrijven, sleepdiensten).

Tenslotte verrijken wij bij uw bezoek aan onze website en het gebruik van de app persoonsgegevens door het gebruik van cookies.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de eerder genoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Als u onze website bezoekt of van onze app gebruikt maakt:

 • het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website of de app bezoekt
 • gegevens over hoe u de website of de app gebruikt
 • uw gebruikersnaam
 • uw (tijdelijke) wachtwoord
 • persoonsgegevens die voor ons toegankelijk zijn naar aanleiding van het gebruik van social media-functies
 • gegevens over de aan u getoonde advertenties
 • gegevens die u zelf op de website of in de app invoert
 • cookies of andere gegevens of code op uw computer, gebruikt om uw apparaat te herkennen
 • een zogenaamde fingerprint van uw apparaat gemaakt met behulp van de door ons verzamelde informatie. Met zo’n fingerprint kunnen wij uw apparaat herkennen
 • uw cv en voorkeur voor een vacature

Als u een zakelijke klant van Terberg Leasing bent:

 • contactgegevens en contactpersonen
 • bedrijfsgegevens zoals KvK nummer, omvang wagenpark
 • financiële gegevens zoals bakrekening(en) en kredietinformatie
 • correspondentie met ons
 • gegevens over het gebruik van onze diensten
 • gegevens over brandstofverbruik en onderhoud
 • gegevens over ongevallen en schades
 • uw communicatievoorkeuren
 • de door u verleende toestemming om u een nieuwsbrief te sturen
 • of u de nieuwsbrief opent, en waar u klikt in de nieuwsbrief

Als u berijder bent van een leaseauto van Terberg Leasing:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • bedrijfsgegevens
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • uw gebruikersnaam
 • uw (tijdelijke) wachtwoord
 • kentekennummer
 • kilometerstand
 • brandstofverbruik
 • locatiegegevens
 • uw communicatievoorkeuren
 • de door u verleende toestemming om u een nieuwsbrief te sturen
 • of u de nieuwsbrief opent, en waar u klikt in de nieuwsbrief
 • uw functie
 • rijbewijs
 • tankkaartgegevens
 • gegevens over schades en pechgevallen
 • gegevens over verkeersovertredingen

Aan welke derden verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen partijen inschakelen die ons helpen bij ons werk. Dat zijn bijvoorbeeld ondernemingen die het onderhoud of schadereparatie voor hun rekening nemen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan professionele experts die geen verwerkers zijn, zoals accountants en advocaten.

Als u een leaseovereenkomst met ons wilt aangaan laten wij een creditcheck uitvoeren. Daarvoor verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR gebruikt die gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en voor een advies daarover aan ons. Op de verwerking van uw persoonsgegevens door EDR is het privacybeleid van EDR van toepassing, dat u hier kunt vinden.

Voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst (van u of uw werkgever) met Terberg Leasing kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan dealers, partners zoals reparatiebedrijven, en verzekeringsmaatschappijen.

Onder omstandigheden moet Terberg Leasing uw persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstellingen, zoals de belastingdienst, het openbaar ministerie of de politie.

Naar welke landen geven wij uw persoonsgegevens door?

Uw persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u of uw werkgever een leasecontract bij ons heeft en/of gebruik maakt van onze diensten, en zolang het nodig is om uw (aan)vraag af te handelen en contact met u op te nemen.

Als uw persoonsgegevens nodig zijn voor het verzekeren van onze juridische positie kunnen wij de betreffende gegevens zolang voor dat doel bewaren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, uw telefoon of uw tablet. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin u om toestemming voor het plaatsen van bepaalde cookies wordt gevraagd. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij gebruiken de cookies van bovenstaande partijen voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van de aanbiedingen op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, Instagram en Twitter mogelijk.

U kunt altijd zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Uw rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming:

 • u heeft het recht inzage te vragen in welke persoonsgegevens we van u verwerken;
 • u kunt om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen;
 • u heeft het recht om beperking te vragen van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • u heeft het recht tegen verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken;
 • u heeft het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Als u van deze rechten gebruik wilt maken kunt u daartoe een bericht met uw naam en contactgegevens sturen aan Terberg Leasing B.V., Postbus 3046, (3502 GA) Utrecht of een e-mail sturen aan info@terbergleasing.nl. In uw verzoek moet u zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren, of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we u een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan uw verzoek kon worden voldaan.

Wij moeten uw identiteit controleren om te voorkomen dat kwaadwillenden gegevens van anderen kunnen verkrijgen. U moet dan ook een kopie van een identiteitsbewijs meesturen. U moet dan (voor zover van toepassing) de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar maken.

Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat u ons de nadere specificatie heeft verstrekt.

Sommige persoonsgegevens moeten mogelijk bewaard worden om wettelijke redenen.

U heeft altijd het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vindt u hier.

Vragen of suggesties

Voor vragen of suggesties betreffende dit Privacystatement kunt u ons mailen: info@terbergleasing.nl.

Wijzigingen en versie

Wij kunnen dit Privacystatement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan het Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van augustus 2018.

Een bedrijfswagen voor elke vakman!

Standaard mobiliteitsoplossingen met vele extra’s tot maatwerk Bekijk ons aanbod